แผงเหล็กกั้น กับป้าย “เทศบาลเมืองตากใบ”

แผงเหล็กกั้น กับป้าย "เทศบาลเมืองตากใบ"

แผงเหล็กกั้น กับป้าย “เทศบาลเมืองตากใบ”

แผงเหล็กกั้น กับป้าย “เทศบาลเมืองตากใบ”